پوریا اعتمادزاده

پوریا که از گوش کردن موسیقی خیلی لذت می‌برد، یک کوچ اجایل با تجربه، حرفه‌ای و مدیر تیم مدیریت پروژه آسا است که سال‌ها در کانادا و در سازمان‌های معتبر کار کرده است. تخصص پوریا در مدیریت پروژه و به ویژه حوزه‌هایی مثل مدیریت محصول و اسکرام، در کنار مهارت‌های رهبری و ارتباطی موثر، به بهبود عملکرد تیم‌های فنی، فرهنگ همکاری و تشکیل تیم‌های چابک کمک می‌کند.